Dnes je 28.11.2022 a svátek má René. Popřejte vše nejlepší!
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Velká finanční půjčka od 40 000 do 60,000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné dodací podmínky. Ke každé žádosti přistupuji samostatně, což umožňuje téměř všem žadatelům získat tuto půjčku. Několik minut po odeslání vaší žádosti víte, zda vám mohu tuto půjčku poskytnout. Pro více informací napište na email:kdfin11@gmail.com Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (4216)

Výborná (3066)

Jde to (3126)

Dobrá (3129)

Nic moc (3157)

Špatná (3105)

Nejhorší v historii (5177)


Celkem hlasů: 24970
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Welsh Corgi

známka (5.48)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

OTAZNÍKY KOLEM KANALIZACE V KUNŠTÁTĚ

Článek v Regionálních novinách o kanalizaci v Kunštátě!


OTAZNÍKY KOLEM KANALIZACE V KUNŠTÁTĚ

Jak jsme se mohli v minulém čísle Regionálních novin Boskovicko dočíst, zastupitelé Města Kunštát neschválili peníze na projektovou dokumentaci. Vysvětlení proč k tomu došlo, zde ale chybí.
Městské zastupitelstvo v Kunštátě na svém zasedání dne 20.2.2003 schválilo závazek Města Kunštát na zabezpečení krytí vlastními prostředky přípravu žádostí, projektovou dokumentaci a realizaci ve výši 27% z hodnoty investice Kunštát-ČOV a kanalizace Rudka, Sychotín, Újezd. Předpokládané náklady akce byly 60 mil. Kč. Následně byla zahájena příprava záměru celé akce. V průběhu roku 2004 byli zastupitelé zápisy z jednání městské rady informováni o tom, že Svazek VaK Boskovice vyhlašuje výběrová řízení na geodetické zaměření, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na předmětnou akci. Na tom by jistě nebylo nic špatného, kdyby nám starosta v zápise z jednání městské rady ze dne 15.11.2004 neoznámil, že Město Kunštát musí uhradit v roce 2005 částky za geodetické zaměření 500.000,- Kč a projektovou dokumentaci pro územní řízení 1,500.000,- Kč. Tyto částky se nám zdály nepřiměřené a na jednání městského zastupitelstva dne 25.11.2004 jsme na to upozornili. Starosta odpověděl, že smlouva není uzavřena a že s dodavatelem povede další jednání. Bylo dohodnuto, že budou předány ke kontrole všechny doklady týkající se výběrových řízení a přípravy akce.
Veškeré doklady nám byly předány po urgencích až začátkem února tohoto roku. To co jsme zjistili, nás doslova šokovalo. Zjistili jsme totiž, že jsme byli zápisy z městské rady pozdě a mylně informováni. Např. informace o ceně projektové dokumentace pro územní řízení a geodetického zaměření se v zápise objevila až 2 a ½ měsíce po podpisu smlouvy na projekt. Dále se v zápisech objevují informace o vítězích výběrových řízení - firmách, které se jich vůbec neúčastnily nebo o tom, že proběhlo výběrové řízení na geodetické zaměření, které nebylo vůbec vyhlášeno. Zásadní je ale to, že vítězná nabídka firmy AQUA PROCON s.r.o., která byla zpracována dle sazebníku UNIKA obsahovala náklady na inženýrskou činnost, ale přesto bylo následně na stejnou činnost vypsáno nové výběrové řízení. V něm byly osloveny 4 firmy, které podaly nabídky v rozmezí 446-582 tisíc Kč. V oznámení výsledků výběrového řízení ze dne 15.10.2004 jsou však uvedeny pouze tři firmy s částkami 840-982 tisíc a za vítěze je vyhlášena firma AP Investing s.r.o., která je mimochodem dceřinou společností firmy AQUA PROCON s.r.o! Na částku 840.000 bez DPH byla s touto firmou uzavřena smlouva o dílo dne 1.11.2004. Po našem upozornění na tento problém nám byla tajemníkem Svazku VaK Ing. Dryšlem předložena opravená smlouva na částku 446.000 bez DPH. Dle jeho tvrzení došlo k omylu pracovnice Svazku VaK, ale hned ten den bylo vše uvedeno do pořádku. Zvláštní je, že ještě začátkem února nám byla předložena smlouva na částku 840.000,- Kč bez DPH!
Jak jsme se na posledním zasedání městského zastupitelstva dne 17.2.2005 dozvěděli, starosta města Krampl se zavázal k úhradě kompletní přípravy stavby v plné výši. K tomuto ovšem nedostal od zastupitelů žádný mandát a nebylo to ani projednáno v městské radě. Pokud uznáme částku za projekt pro územní rozhodnutí ve výši 1,396.000 jako oprávněnou, tak můžeme předpokládat dle sazebníku UNIKA náklady na projekční a inženýrskou činnost v dalších stupních (vodoprávní povolení, prováděcí dokumentace, kolaudace) ve výši 6,8 mil. Kč bez DPH! Pokud připustíme další neoprávněné požadavky na inženýrskou činnost, tak náklady dosáhnou téměř 10 mil. Kč. Tyto náklady má v plné výši hradit Město Kunštát. To však dosud nemělo nejmenší šanci ovlivnit průběh přípravy. Dnes už víme, že si Město Kunštát mohlo zorganizovat výběrová řízení na přípravu stavby samo a výrazně ušetřit, i když nám v minulosti starosta tvrdil opak. Veškerá výběrová řízení a smlouvy s dodavateli uzavíral Svazek VaK Boskovice zřejmě po ústní dohodě se starostou Kramplem. Město Kunštát nemá se Svazkem VaK Boskovice uzavřenu žádnou smlouvu. Jen se po něm požaduje vše zaplatit a to i přesto, že v příloze č. 1 stanov Svazku VaK je jasně uvedeno, že pokud je svazek investorem akce, hradí plně přípravu stavby, tzn. pořízení projektové dokumentace všech stupňů, náklady na inženýrskou činnost a vypořádání pozemků.
Toto je však jen začátek této pro Kunštát stavby století! Předpokládané náklady na samotnou stavbu jsou podle posledních údajů ve výši 83,5 mil. Kč bez DPH a neustále narůstají. Dá se předpokládat, že po dokončení stavby budou nad 100 mil. Kč. Závazek Města Kunštát je uhradit 27% z těchto nákladů, tedy cca dalších 30 mil. Kč. Neustále se nám ze strany starosty Krampla a zástupců Svazku VaK a firmy AQUA PROCON s.r.o. předkládá, že máme jedinečnou šanci využít dotací z EU. Skutečnost je ale taková, že Město Kunštát bude muset na tuto akci vynaložit kolem 40 mil. Kč, což ochromí jakýkoliv rozvoj Kunštátu na dlouhá léta. To že nám bude dotace přidělena, navíc ještě není vůbec jisté.
Je potřeba si položit otázku, zda je toto vše vůbec Kunštátu zapotřebí. Celá akce je připravována pro splnění podmínky EU o čištění odpadních vod do roku 2010. Tato podmínka se ale týká jen obcí a měst nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Proč jsou ale do projektu zahrnuty obce Rudka a Újezd? Proč se v záměru projektu tvrdí, že v těchto obcích není vůbec žádná kanalizace? Proč toto tvrzení opakuje starosta Krampl v Regionálních novinách dne 1.3.2005 a stejné uvádí tajemník Svazku VaK Ing. Dryšl ve vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí? Skutečnost je taková, že kanalizace v těchto obcích je a na kanalizaci v Újezdě bylo vydáno kolaudační rozhodnutí v roce 1994 a 28.3.2002 byl Svazkem VaK schválen provozní řád této kanalizace! Existenci kanalizace navíc potvrzuje i nové geodetické zaměření.
Je potom finanční rozvaha, ve které se zvažovaly varianty samostatných ČOV v těchto obcích nebo čerpání na ČOV v Kunštátě správná, když se se stávající kanalizací v obcích vůbec neuvažovalo? Je nutné zcela rozkopat tyto obce a zbudovat v nich oddílnou kanalizaci? Jsou občané připraveni na to, že i jich se toto bezprostředně dotkne nutným rozdělením přípojek z rodinných domů na dešťové a splaškové vody, které si budou platit sami? Jsou také připraveni na zvýšení ceny stočného? Je nutné zcela přestavět ČOV v Kunštátě dokončenou teprve v roce 1994 a to jen proto, že se musí navýšit její kapacita z důvodu čerpání z obcí Rudka a Újezd?
Proč na tyto otázky nechce slyšet starosta města Krampl a zarputile prosazuje navrženou megalomanskou variantu, ve které navíc Město Kunštát nebude mít žádné možnosti ovlivnit výběr dodavatele stavby ani její celkové náklady a průběh, protože nebude jejím investorem. Je starosta schopen a hlavně oprávněn sám o všech těchto věcech rozhodovat? Stavební vzdělání nemá bohužel ani nikdo z členů rady a stavební komise se rozpadla, pro nezájem starosty zabývat se jejími podněty! Nepřekročil starosta svým jednáním svoje pravomoci? Jsou si členové rady vědomi pochybení?
Je jednání Svazku VaK a firmy AQUA PROCON s.r.o. i její dceřiné firmy AP Investing s.r.o. seriózní? Není chybou, že celou přípravu stavby od záměru zajišťovala jedna firma - AQUA PROCON s.r.o.? Je správné, že firmy podávající nabídky na geodetické zaměření byly osloveny přímo firmou AQUA PROCON s.r.o.? Jsme velice zvědaví na písemné vyjádření této firmy.
Chceme, aby byly splněny podmínky EU, a aby byla kanalizace a ČOV funkční. Chceme ale také postupovat ekonomicky a mít možnost aktivně se podílet na rozhodnutích o přípravě i průběhu celé akce. To ale znamená vrátit se na začátek k záměru akce, posoudit celou koncepci a zvážit další možná řešení. Na 21.3.2005 je svoláno zasedání městského zastupitelstva. Bylo by dobré, kdyby se na jednání svých poslanců přišli podívat ve větším počtu i občané, protože se jich tato akce dotkne jistě více než úvahy o možném obchvatu města, který by nebyl uskutečněn dříve než za 30 let. Pevně věříme, že zastupitelé budou rozhodovat podle svého vlastního uvážení a rozhodnou se správně.

Výbor MO KDU-ČSL a zastupitelé za KDU-ČSL v Kunštátě


   Komentáře k příspěvku
 
wUhiYIfxlxvBIoLhoeV (03.10.2012 09:53:36) dm-jiangyin@300.cn  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003406762721
hAZdeWMTbBDJilLyby
   Be1ra napsal:Mile1 Lenko,Dnes mi dolazira Ame9lka, je opravdu ne1dherne1e1e1e1e1e1e1. Je lehce exoticke1 a opravdu se to k ned hoded. Musedm pochve1lit i to, ??e se fa??asnÄ› chove1 a tuled.. A ty vle1sky jsou kouzelne9, jak opravdove9 Je to nejkre1snÄ›j??ed mimÄ?o co me1m o tom nened pochyb P?™eji hodnÄ› faspÄ›ch?? ve va??ed tvorbÄ› a moc ve1m dÄ›kuji.Be1ra
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
ROLLER - 217.138.220.199 - NABÍDKA FINANČNÍHO ÚVĚRU
Dobrý den, jsem paní Roller Dominika a podnikatelka českého původu. V rámci boje proti chudobě a bankovnímu vyloučení vám nabízím online: - Komerční půjčky - Osobní půjčky - Půjčky na financování - Půjčky na nemovitosti A vše v rozmezí od 50 000 Kč do 90 000 000 Kč. Úroková sazba úvěru je 2 % z celého úvěru a podmínky nabídky úvěru jsou velmi jednoduché. Požadované výpůjčky jsou získány do 24 hodin po podání souborů.
Email: Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(0) Marcela KREJSOVÁ - Okamžité úvěrové půjčky a financování. Nabízíme 100% důvěrné služby pro splnění všech vašich finančních potřeb na adrese: marcela.krejsova01@gmail.com. Rychlé a snadné řešení pro získání podnikatelské, osobní půjčky s velmi flexibilními podmínkami, které
(0) Marcela KREJSOVÁ - Nabízím nebankovní půjčku. Pro zájemce o finanční pomoc nabízíme úvěr bez ručitele, hypotéky a podobných podmínek až do výše 10 000 000 EUR. Neváhejte a napište. Rychlé a seriózní jednání: marcela.krejsova01@gmail.com
(0) Marcela KREJSOVÁ - Nabízím nebankovní půjčku. Pro zájemce o finanční pomoc nabízíme úvěr bez ručitele, hypotéky a podobných podmínek až do výše 10 000 000 EUR. Neváhejte a napište. Rychlé a seriózní jednání: marcela.krejsova01@gmail.com
(0) Sorina Jeffery - We Offer all types of Finance loans at 2% interest rate.(Whats App) number +919394133968 patialalegitimate515@gmail.com Mr Jeffery REPLY
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.